محصولات

تجهیزات فعال :

 • Cisco

 • HP

 • Brocade

 

 

تجهیزات غیر فعال:

 • Brand Rex

 • Nexans

 • Legrand

 • Draka

 • Connectix

 • Dura- Line

 • ITECO- Optiroad

 • Knet

 • Corning

 • Optiroad

 • دیگر سازندگانMicro duct)،(Micro fiber

 

ذخیره سازی و  مجازی سازی :

 • EMC

 • HP Vmware

 • Netapp

 • Quantum

 • Spectra logic

 • Qstar

 • Disc

امنیت:

 • Juniper

 • F5

 • Fortinet

 • n shield

 • Sonicwall

 • Bluecoat

 • سیستم امنیت نقطه انتهایی (EPS)

 • هانی پارس (Honey pot)

 • HP-Arcsight

نظارت تصویری :

 • Mobotix

 • Panasonic

 • Bosch

 • Axis

 • Siqura- Tx

 • Geutebruck

 • Vicon

زیر ساخت مرکز داده :

 • APC

 • Ablerx

 • Cummins power

 • ABB- Newave

 • GE

 • Hardware Group

 • Firefighting

 • Tecnosteel

 • Raritan

 • Radius power